Our professionals

 • 普通菜館牌照

 • 小食食肆牌照

 • 食品製造廠牌照

 • 烘製麵包食店牌照

 • 工廠食堂牌照

 • 新鮮糧食店牌照

 • 冰凍甜品製造廠牌照

 • 燒味及鹵味店鋪牌照

 • 食物許可證

 • 已有牌照之食肆改則

 • 酒牌

 •